Skip to main content

En orättvis jämförelse med jämställda män

Vår motsvarighet i Sverige, Män för Jämställdhet (MfJ), ska hålla sitt årsmöte inom kort och har lagt ut årsmöteshandlingarna på sin webbplats. Eftersom jag är medlem i MfJ vill jag ju gärna hålla mig ajour med vad våra profeministiska bröder på andra sidan om Bottenviken sysslar med och kollade därför in både verksamhetsberättelsen och –planen.

Nu ska det ju först och främst konstateras att MfJ har en medlemskår som är åtminstone tio gånger så stor som vår, de har landsomfattande verksamhet på närmare tjugotalet svenska orter, ett nationellt kansli med motsvarande 3.5 heltidsanställda, utvecklingsprojekt med motsvarande 6.3 heltidsanställda och en ur offentliga medel understödd budget som är flera hundra gånger så stor som vår. Så att direkt börja jämföra våra verksamheter vore faktiskt orättvist (att jämföra med Miessakit vore däremot både rättvist och intressant). Men däremot tycker jag att vi gärna kunde ta intryck av och låta oss inspireras av vad våra svenska bröder tycker är värt att satsa på.

Det vill säga först och främst påverkansarbete och opinionsbildning i fråga om jämställdhetsfrämjande och våldsförebyggande åtgärder, med fokus på förändring av sociala manlighetsnormer. Man ska utarbeta en strategi för målgrupperna regering, riksdagspartierna, intresseorganisationer, myndigheter etc. Seminarier ska genomföras och en länge aviserad utredning om män, maskuliniteter och jämställdhet fås i gång.

Dagar som ska uppmärksammas är
- Internationella kvinnodagen (8 mars),
- Internationella dagen mot homofobi (17 maj) och
- Internationella dagen för avskaffandet av våld mot kvinnor (25 november).

I Sverige har MfJ kört en mot White Ribbon-kampanjen svarande nationell kampanj under namnet Säkerhetsnålen; den ska nu omarbetas och utvecklas baserat på material från MenCare-kampanjen från MenEngage.

Man ska synas i massmedia genom debattartiklar, insändare och intervjuer. Under 2011 syntes MfJ i tidningar och radio 8 gånger och det av MfJ initierade Machofabriken-projektet 29 gånger. Man ska också publicera opinionsbildande material på nätet på webbplatsen, bloggar, Facebook-sidor etc och sprida värvarbroschyrer samt annat PR-material.

Dessutom ska man samverka med kampanjer och manifestationer arrangerade av andra organisationer. Och utarbeta remissvar på relevanta statliga utredningar.

MfJ har satsat stort på ungdomen; man har under de senaste åren utvecklat ett antal olika approacher att kommunicera jämställdhet och ickevåldsbaserad maskulinitet till pojkar och unga män:

- Man håller på att ta fram och testa ett universellt våldspreventivt program, Frihet från våld, med ett integrerat genusperspektiv riktat till skolungdomar. Det ska bestå av flera parallella insatser som verkar på olika nivåer i skolorganisationen – ett så kallat multi-level approach. Den första fasen kommer att vara processorienterade samtalsgrupper med killar.

- Man har utvecklat ett webbforum, killfrågor.se, där unga män mellan 10 och 18 kan chatta och mejla med vuxna volontärer, anonymt och utifrån sina egna problem och frågeställningar. De bemöts på ett positivt och normmedvetet sätt och med ett genomgående jämställdhetsperspektiv.

- I samarbete med Sveriges Kvinnojourers Riksförbund (SKR), Riksorganisationen för Sveriges tjejjourer och kvinnojourer (Roks) har MfJ utvecklat Machofabriken som skapat ett omfattande kortfilms-, webb- och studiematerial på temat sociala manlighetsnormer och våld. Syftet är att främja jämställdhet och motverka våld. Målgruppen är ungdomar i åldern 13-25 år. Machofabriken sprids främst till skolan och fritidsverksamheter.

Alla dessa utvecklingsprojekt har finansierats av Arvsfonden, en statlig fond dit alla tillgångar från dödsbon utan arvingar går, nåt som vi tyvärr inte har nån motsvarighet till i Finland. Här är det ju närmast spelberoendet, via RAY, som utnyttjas för motsvarande satsningar.

Föräldrautbildningen för blivande fäder ska inventeras. Syftet är att skapa en kunskapsgrund för ett fortsatt påverkansarbete gentemot regering, kommuner och andra relevanta aktörer för att verka för en utbyggnad och utveckling av föräldrautbildning till blivande föräldrar med ett genus- och jämställdhetsperspektiv.

Man ska också stöda män från nationella minoriteter (samer, tornedalingar, romer, judar, sverigefinnar) och invandrarmän, speciellt då grupper av män som vill verka för jämställdhet.

Internationellt samarbete har sen länge etablerats med MenEngage, en internationell allians som samlar civila organisationer som verkar för att utveckla arbete och insatser för att aktivt involvera män och pojkar i förändringsarbete för jämställdhet och mot våld. Dessutom med bl.a Men In Russia.

Så här tänker jämställda män i Sverige. Utan att ens kalla sig profeminister.