Skip to main content

UKK

Usein kysyttyjä kysymyksiä.

Tasa-arvo on yleinen yhteiskunnallinen ideaali, joka vaatii ihmisten kunnioittamista yksilöinä ja heidän mahdollisuuksiensa, vapauksiensa, elintasonsa (ja niin edelleen...) yhdenvertaista takaamista. Se on yksi Ranskan vallankumouksen kolmesta perusarvosta yhdessä vapauden ja "veljeyden" (jolle modernimpi, sukupuolineutraali käännös voisi olla vaikkapa solidaarisuus) kanssa ja siten liberaalin länsimaisen demokratian peruspilari. Sukupuolten välinen tasa-arvo on yksi tällaisen tasa-arvon erityistapaus, jota todellisessa demokratiassa tulee edistää.

Feminismi on tapa ajaa sukupuolten tasa-arvoa ja altistaa sitä kahlitsevia yhteiskunnallisia rakenteita kriittiselle tarkastelulle. Feminismi on kasvanut akateemisesta naistutkimuksesta, ja yksi sen keskeisiä havaintoja on, että vallitseva länsimainen yhteiskuntajärjestys sortaa naisia naiseutensa tähden, syrjäyttää heitä valta-asemista niin poliittisissa, taloudellisissa kuin henkilökohtaisissakin sfääreissä ja vähättelee heidän arvoaan yksilöinä verrattuna miehiin.

Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että "feminismi" olisi pelkästään naisten yhteiskunnallisen aseman parantamista. Se on myös sitä, mutta feministisen toiminnan tavoite on molempien sukupuolten ja sukupuolen käsitteen itsensä emansipaatio; tila, jossa kenelle tahansa on ainakin mahdollista mikä tahansa riippumatta siitä, millaisen kromosomiston kanssa on sattunut syntymään.

Voidaankin argumentoida, että feminismi on etymologialtaan rajoittunut, mutta sille ei ainakaan toistaiseksi ole löytynyt yhtä hyvää korvaajaa.

Profeminismi tarkoittaa miesten aktiivista tukea ja solidaarisuutta feministisille ponnistuksille. Aivan kuten on useita feminismejä, on myös useita profeminismin muotoja. Kaikkia näkökulmia yhdistää kuitenkin vakaumus kuunnella feminismejä ja naisia. Kuuntelun kautta pyrimme ajattelemaan uudelleen ja purkamaan mieheyttä hallitsevana ja hegemonisena sukupuolena. Tämä sisältää aktiivista itsen ja muiden miesten muuttamisen - henkilökohtaisesti, poliittisesti, kotona, töissä, mediassa, erilaisten kampanjoiden avulla ja lain edessä. Esimerkkejä miesten toiminnan ja vallan muodoista, jotka kaipaavat muuttamista ovat väkivalta, seksuaalinen häirintä, sukupuolisyrjintä, seksismi ja patriarkaattinen valta ylipäätänsä.

On, mutta se on myös enemmän. Monet ajattelevat, että elämme jo tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Uskomme kuitenkin, että sukupuolten välinen eriarvoisuus piilee pintaa syvemmällä, juurtuneena syvälle sukupuolijärjestelmiin. Siksi haluammekin tukea feministejä ja naisryhmiä heidän jatkuvissa ponnistuksissaan tasa-arvoisen yhteiskunnan saavuttamiseksi. Tämä vaatii meitä myös tarkastelemaan itseämme ja uudelleen määrittämään sekä vähentämään omaamme ja toisten miesten valtaa yhteiskunnassa.

Ei ole olemassa organisoitua profeminististä liikettä. Profeminismi on ennemminkin monitahoinen liike tai verkosto. Koska tämä on miesten liike täytyy meidän varoa toimimasta hierarkisesti tai totalitaristisesti. Toinen vaara, joka koskee tällaista liikettä on, että se voi hyvin helposti jättää varjoonsa feminismin ja naisten liikkeet.

Vaikka monet naiset ovat menestyneet Suomessa hyvin julkisella kentällä, on kuitenkin monia asioita, joissa miehet ovat hallitseva sukupuoli. Tämä näkyy muun muassa sukupuolten palkkaerojen säilymisenä ja kasvuna, jäykkänä ammattien sukupuolijakona, naisten kotityötaakkana, miesten naisiin kohdistamassa väkivallassa sekä laajana kulttuurisena eriarvoisuutena. Emme hyväksy yleistä näkemystä siitä, että elämme tasa-arvoisessa yhteiskunnassa. Katsomme eteenpäin aikaan, jolloin ihmiset eivät ole miesten sukupuolittuneen vallan alla. Siirtämällä itsemme marginaaliin toivomme saattavamme sukupuolisorron huomion keskipisteeksi.

Tämä on vaikea kysymys vastattavaksi, koska termiä 'miesliike' on käytetty monilla eri tavoilla. Jotkut miesliikkeet ovat hyvin vakiintuneita ryhmiä, jotka kannattavat feminismiä ja naisliikkettä. Toiset kuitenkin ovat taantumuksellisia liikkeitä. Täten termi 'miesliike' jää monitulkintaiseksi ja voi olla poliittisesti vaarallinen.

Eivät! Profeminismi ei ole miesvastaisuutta. Itse asiassa uskomme, että profeminismi voi auttaa miehiä elämään tyydyttävämpää elämää. Miesten ei kuitenkaan tulisi turvautua tekosyihin, sukupuolittuneiden kysymysten edessä. Vaikka jotkut miehet kärsisivätkin joissain muodoissa miesten ylivallasta, he kuitenkin myös hyötyvät hegemonisen maskuliinisuuden hedelmistä. Profeminismi edellyttää tietoisuutta omasta asemastaan miehenä ja suhteessa muihin miehiin. Tämä voi olla hyvinkin vaikeaa.

Profeminismi kannattaa ponnistuksia myös muuta syrjintää ja sortoa kohtaan. Se on antirasistista, antiheteroseksististä ja vastustaa homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transgenderistien sortoa.

Naisasia on feministisestä näkökulmasta vanhentunut tai ainakin rajoittunut käsite. Akateeminen oppiaine nimeltä naistutkimus onkin viime aikoina muuttanut nimeään sukupuolentutkimukseksi, tunnustaen, että sen tulokset vaativat toimenpiteitä yhtäläisesti sekä miehiltä että naisilta. Oppiaineen sisältö ei nimenvaihdoksen myötä kuitenkaan ole muuttunut; se on tieteidenvälinen ja monitieteinen tutkimusala, jolla pyritään tuottamaan uutta tietoa sukupuolten välisistä suhteista, naisten elämästä ja asemasta sekä sukupuolen merkityksestä historiaa, kulttuuria ja yhteiskuntaa jäsentävänä tekijänä. Alalla harjoitetaan ja opetetaan myös mies-, tasa-arvo- ja queertutkimusta.

Profeministimiehet on miesryhmä, joka on muodostunut Helsingissä vuonna 1999. Järjestömme rekisteröityi vuonna 2005.

Yhdistyksen tarkoituksena on:

  • Edistää profeminismiä. Profeminismi tarkoittaa miesten aktiivista tukea ja solidaarisuutta feministisille ponnistuksille. Se tarkoittaa myös itseensä menemistä ja on monelle pikemminkin jatkuva prosessi kuin pelkästään vakaumus. Profeminismi kyseenalaistaa mieheyttä hallitsevana ja hegemonisena sukupuolena ja vaatii mieheyden uudelleenajattelemista ja purkamista
  • Tukea feminististä asiaa. Feminismi merkitsee eri ihmisille eri asioita ja näin on olemassa paitsi erilaisia feminismin muotoja myös eri profeminismin muotoja. Yhteistä meille profeministeille on kuitenkin kuunnella feminismejä ja naisia
  • Edistää sukupuolten tasa-arvoa
  • Edistää homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien tasa-arvopyrkimyksiä
  • Vastustaa rakenteellista epätasa-arvoa ja heteronormatiivisuutta. Heteronormatiivisuus tarkoittaa oletusta kahdesta tiukasti määritellystä luonnollisesta sukupuolesta, joka otetaan havainnon lähtökohdaksi. Se tarkoittaa myös oletusta, jonka mukaan heteroseksuaalinen suuntaus on normi

Haluamme antaa miehille ajattelemisen aihetta, haluamme murtaa sukupuolirooleja ja haluamme synnyttää julkista keskustelua tasa-arvosta ja feminismistä. Feminismillä on tässä maassa kova stigma ja haluamme pestä turhat ennakkoluulot ja vallitsevat harhakäsitykset sanasta pois.

Olemme kampanjoineet kadulla, ja olemme useasti esiintyneet lehdissä ja radiossa. Joka vuosi toteutamme White Ribbon –kampanjaa, jossa jaamme miehille lentolehtisiä ja valkoisia pinssejä. Valkoinen pinssi kannetaan osoituksena siitä, että ei käytä, ei hyväksy eikä vaikene naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Muuten pyrimme kampanjoinnissa välttämään käyttämästä miehistä valta-asemaa. Hiljattain meitä esimerkiksi pyydettiin mukaan television keskusteluohjelmaan jonka teemana oli naiset ja valta. Vastasimme, että aihe on mielenkiintoinen mutta näkisimme mielellämme yhteiskunnan jossa naiset ovat täysin päteviä keskustelemaan vallasta ilman miehistä esiliinaa.

Jäsenkuntamme on värikäs ja monikielinen.

Tällä hetkellä Profeministimiehet toimii asiantuntijajäsenenä Tasa-arvoasiain neuvottelukunnan Miesjaostossa sekä Amnestyn Joku raja! -työvaliokunnassa.

Tämä kysymys nousi pintaan ensi kerran 1960-luvulla, kun toisen aallon feminismi tahtoi korostaa naisten omaa toimijuutta ja oikeutta ottaa roolia yhteiskunnassa subjekteina. Tämän näkökulman mukaan "miehet feministeinä" on ongelmallinen sanapari paitsi siksi, että miehet eivät ole naisten tapaan itse kokeneet sortoa, myös siksi, että naisten itsensä yhteiskunnallinen toimijuus on keskeisin tapa taistella tätä sortoa vastaan. Mies ei siis tässä ajattelussa voi olla ainakaan yhtä hyvä feministi kuin nainen.

Tämä argumentti ei kuitenkaan välttämättä päde Profeministimiehiin. Vaikka pfm onkin tasa-arvoliike ja feministinen liike, se ei ole naisasialiike.

Miksi sitten Profeministimiehet? Nimen valinnassa yksi tekijä on ollut inklusiivisuus. Moni yhdistyksen jäsen pitää itseään "ihan vaan feministeinä". "Profeministi" on kuitenkin käsitteenä kaikkea sitä mitä "feministikin": henkilö, joka tuntee feministisen analyysin tasa-arvosta ja kannattaa sitä. Sen lisäksi se sisällyttää itseensä myös henkilöt, jotka täyttävät edellä olevan määritelmän, mutta eivät syystä tai toisesta kutsu itseään feministeiksi. Näinkin ajattelevien miesten paikka on kuitenkin Profeministimiehet-nimisessä järjestössä, ja jollei tämä se järjestö olisi, sellainen pitäisi erikseen keksiä.

Profeministimiesten toiminnan yhtenä osa-alueena on miesasiatoiminta. Vaikka pfm:n aate onkin gender-neutraali, sen toimijat ovat miehiä ja sen kannanotot tarkastelevat usein sukupuolta ja tasa-arvoa miesnäkökulmasta. Siksi sen nimen täytyy puhtaasti käytännön syistä olla hieman tarkempi kuin vain "Feministihenkilöt" tai "Feministit", ja näitä asioita pohtivien piirissä "profeministimies" on yleisesti tunnettu käsite; tämä on siis eräänlainen historiallinen syy.

Voidaan ajatella, että Profeministimiehet voisi ihan hyvin olla nimeltään myös Feministimiehet. Nykyisen nimen valintaan ei kuitenkaan sisälly mitään normatiivista latausta sen suhteen, että jäseninä olevien miesten feminismiä olisi jotenkin rajoitettu.

Nimikysymyksiä tärkeämpää on kuitenkin sisällöllinen toiminta ja se, että työ todellisen tasa-arvon yhteiskunnan puolesta jatkuu.

Meihin voi ottaa yhteyttä joko yhteydenottokaavakkeella tai sähköpostilla.

  • Yhteydenottokaavake löytyy tästä.
  • Sähköpostiosoite on info ät profeministimiehet piste net.

Profeministimiehet on rekisteröity yhdistys, jolla on sääntöjen mukaista toimintaa. Yhdistyksen tarkoituksena on edistää profeminismiä. Lisäksi yhdistys tukee aatteellisesti feminististä asiaa, edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä edistää homojen, lesbojen, biseksuaalien ja transseksuaalien tasa-arvopyrkimyksiä. Yhdistys vastustaa rakenteellista epätasa-arvoa ja heteronormatiivisuutta.

Yhdistykseen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen. Varsinaiset jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Jäsenhakemuskaavake löytyy täältä.

Profeministimiehet on voittoa tavoittelematon kansalaisjärjestö jonka rahoitus tulee yksityiseltä sektorilta. Käytännössä yhdistyksen jäsenet kustantavat koko toiminnan itse.

Jos haluat olla mukana tukemassa toimintaa voit liittyä jäseneksi. Jos aktivismi ei kiinnosta voit silti liittyä rivijäseneksi ja tukea toimintaa suorittamalla jäsenmaksun kerran vuodessa.

Kyllä meillä on. Jaamme vuosittain naisiin kohdistuvan väkivallan vastaisia lentolehtisiä White Ribbon -kampanjan yhteydessä mutta meillä on myös järjestön toimintaa yleisesti kuvaavia esitteitä.